Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MAIN SAIL B.V. (KvK 32116670)
(Main Sail B.V., Frans Halsplantsoen 8, 1399 EW, Muiderberg, www.ecozoomshop.nl)

Artikel 1 – Algemeen
1.1 EcoZoomshop.nl is een initiatief van Main Sail B.V., distributeur van EcoZoom producten in Europa. In deze algemene voorwaarden wordt Main Sail B.V. verder aangeduid als EcoZoomshop.nl.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten tussen EcoZoomshop.nl en groothandels, detaillisten en consumenten (“Afnemer”) en overige diensten met of van EcoZoomshop.nl.

1.3 EcoZoomshop.nl wijst de toepasselijkheid van andere door Afnemer gehanteerde voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.5 Wijzigingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de koopovereenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van EcoZoomshop.nl zijn vrijblijvend, ook indien EcoZoomshop.nl daarin een termijn voor aanvaarding heeft opgenomen. EcoZoomshop.nl kan zijn offerte en aanbieding te allen tijde herroepen totdat het moment als bedoeld in artikel 3 lid 1 zich voordoet.

2.2 Alle in de offerte of aanbiedingen genoemde prijzen zijn onder voorbehoud tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Incorrecte prijzen binden EcoZoomshop.nl niet voor het geval deze berusten op een kennelijke verschrijving of een onmiskenbare vergissing, zulks door EcoZoomshop.nl te bepalen.

2.3 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, en exclusief transportkosten en overige kosten en verhogingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

Artikel 3 – De Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt eerst tot stand nadat EcoZoomshop.nl de aanvaarding van de aanbieding of offerte door Afnemer schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Iedere offerte of aanbieding die ontstaat door of na herroeping als bedoeld in lid 1, wordt beheerst door artikel 2.

3.3 De overeenkomst vervangt alle voorgaande afspraken.

3.4 Indien de overeenkomst met meerdere Afnemers wordt gesloten, zijn zij alle hoofdelijk aansprakelijk tegenover EcoZoomshop.nl.

Artikel 4 – Betaling
4.1 Tenzij anders overeengekomen, betaalt Afnemer zijn bestelling via overboeking vooraf naar de rekening van EcoZoomshop.nl, of via de op de website aangeboden betaalmogelijkheden of per PIN op een vooraf bepaalde tijd en locatie.

4.2 In geval van niet-tijdige betaling is Afnemer onmiddellijk en zonder nadere aankondiging de wettelijke handelsrente aan EcoZoomshop.nl verschuldigd.

4.3 Indien EcoZoomshop.nl bij het in verzuim geraken van Afnemer tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens EcoZoomshop.nl zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–. Indien EcoZoomshop.nl gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig voor rekening van Afnemer.

4.4 Afnemer is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, dan wel om tot (opschorting ter) verrekening over te gaan.

4.5 Afnemer is op eerste verzoek van EcoZoomshop.nl verplicht om zekerheid te stellen.

4.6. EcoZoomshop.nl is te allen tijde gerechtigd om zijn verplichtingen (ter verrekening) op te schorten indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of indien EcoZoomshop.nl gegronde vrees heeft dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. EcoZoomshop.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor enige schade die Afnemer of derden lijden of zullen lijden. Afnemer vrijwaart EcoZoomshop.nl nadrukkelijk en onvoorwaardelijk voor schade die derden (mochten) lijden.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van door EcoZoomshop.nl aan Afnemer geleverde zaken gaat eerst over indien Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen wordt tevens verstaan eventuele verschenen rente, kosten en buitengerechtelijke incassokosten.

5.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet is overgegaan, is het Afnemer niet toegestaan de geleverde zaken te vervreemden.

5.3 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet is overgegaan, is Afnemer verplicht ervoor zorg te dragen dat de geleverde zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van (af)levering.

5.4 In geval Afnemer in verzuim is geraakt, dan wel wanneer EcoZoomshop.nl gegronde vrees heeft dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is EcoZoomshop.nl, zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, gerechtigd de geleverde zaken terug te vorderen. Op eerste verzoek van EcoZoomshop.nl hiertoe is Afnemer verplicht om zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen. Kosten verbonden aan het retourneren van de geleverde zaken komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 6 – Privacy
6.1 EcoZoomshop.nl neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.

6.2 Door inschrijving op de website geeft de Afnemer aan EcoZoomshop.nl toestemming voor het opslaan en gebruiken van de door Afnemer ingevoerde gegevens.

6.3 EcoZoomshop.nl zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de koopovereenkomst. EcoZoomshop.nl zal deze gegevens niet zonder toestemming van Afnemer aan derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van EcoZoomshop.nl volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.

Artikel 7 – Afbeeldingen en links
7.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. getoond op de website en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot reclamatie zijn.

7.2 De website kan links naar andere sites bevatten. EcoZoomshop.nl heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

Artikel 8 – Levertijden, Levering, Aflevering en Risico
8.1 De door EcoZoomshop.nl vermelde leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en worden slechts als indicatie gegeven.

8.2 Levering aan Afnemer vindt plaats, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3 Levering geschiedt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, af magazijn en wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de af te leveren zaken voor Afnemer gereed staan in het magazijn van EcoZoomshop.nl.

8.4 Bestellingen worden niet langer dan 2 weken kosteloos in het magazijn bewaard.

8.5 Op eigen vervoer ophalen van bestellingen in het magazijn en contante betaling zijn alleen mogelijk op afspraak via info@ecozoomshop.nl onder vermelding van uw factuurnummer.

8.6 Het risico op de geleverde zaken gaat over op Afnemer vanaf het moment als bedoeld in lid 3.

8.7 In geval van aflevering van de bestelde zaken op een door Afnemer gewenst adres, draagt Afnemer de kosten van het transport, het risico van het verzekeren van de zaken en het algehele risico van de bestelde zaken.

8.8 Indien aflevering van de bestelde zaken op een door Afnemer gewenst adres niet mogelijk is door niet aan EcoZoomshop.nl toe te rekenen omstandigheden, is EcoZoomshop.nl gerechtigd de bestelde zaken voor rekening en risico van Afnemer te doen opslaan bij derden.

8.9 EcoZoomshop.nl is gerechtigd in gedeelten (af) te leveren en deze afzonderlijk aan Afnemer te factureren.

8.10 In geval van retourneren van bestelde zaken is Ecozoomshop.nl  niet verantwoordelijk en dient de Afnemer de desgewenste bestelde zaken zelf te verzorgen met notitie van rede retour.

Artikel 9 – Overmacht
9.1 De door EcoZoomshop.nl vermelde leveringstermijnen of andere termijnen voor het verrichten van andere diensten worden verlengd met de periode gedurende welke EcoZoomshop.nl door overmacht verhinderd is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

9.2 Van overmacht aan de zijde van EcoZoomshop.nl is sprake indien EcoZoomshop.nl na de totstandkoming van de overeenkomst verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, niet-werkbare omstandigheden, alles zowel in het bedrijf van EcoZoomshop.nl als bij derden van wie EcoZoomshop.nl de benodigde zaken, materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van EcoZoomshop.nl ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van EcoZoomshop.nl niet kan worden gevergd dat hij aan zijn verplichtingen dient te voldoen.

9.3 Indien door overmacht de levering van zaken of de verlening van andere diensten meer dan twee maanden worden vertraagd, zijn zowel EcoZoomshop.nl als Afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft EcoZoomshop.nl, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door hem gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.

9.4 In geval door overmacht de resterende te leveren zaken of te verrichten diensten van EcoZoomshop.nl meer dan twee maanden worden vertraagd, is Afnemer niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding / de daarop betrekking hebbende facturen aan EcoZoomshop.nl te voldoen voor de zaken of diensten die reeds door EcoZoomshop.nl zijn geleverd dan wel zijn verricht alsmede voor dat deel van de werkzaamheden of zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt of voor aflevering gereed kunnen worden tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en Garanties
10.1 EcoZoomshop.nl is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door Afnemer of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van EcoZoomshop.nl of van diens leidinggevende ondergeschikte(n) of van de door hem ingeschakelde derde(n), zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.

10.2 Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen EcoZoomshop.nl verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van EcoZoomshop.nl geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1:

a) EcoZoomshop.nl is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door hem (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelve, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens Afnemer uitdrukkelijk worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld aan EcoZoomshop.nl of aan door deze ingeschakelde derden;

b) EcoZoomshop.nl is nimmer aansprakelijk voor schade van Afnemer of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens EcoZoomshop.nl mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet, niet-tijdig of niet naar behoren door Afnemer, diens vertegenwoordiger of derden zijn opgevolgd;

c) in geval van mondelinge door of namens EcoZoomshop.nl verstrekte informatie is deze nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;

d) in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is EcoZoomshop.nl nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende aflevering, bezorging of verrichte dienst, zulks met een maximum van € 1.000,–.

e) niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. Afnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

f) de door EcoZoomshop.nl te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door Afnemer te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door Afnemer geleden schade.

10.3 Indien Afnemer een of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met EcoZoomshop.nl tot stand gekomen overeenkomst(en) of deze Algemene voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Afnemer – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die EcoZoomshop.nl en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijden, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van EcoZoomshop.nl op grond van de wet of op grond van deze Algemene voorwaarden.

10.4 EcoZoomshop.nl verstrekt met betrekking tot haar producten en eventuele aanspraken daarop van derden, geen enkele garantie van welke aard dan ook. Afnemer doet afstand van haar rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover van deze bepalingen kan worden afgeweken

10.5 In het geval van een consumentenkoop heeft koper het recht om door EcoZoomshop.nl verzonden artikelen binnen 14 dagen na ontvangst op eigen kosten in ongewijzigde staat te retourneren. Indien bestellingen niet in ongewijzigde staat door EcoZoomshop.nl worden ontvangen is EcoZoomshop.nl gerechtigd eventuele waardevermindering in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag.

10.6 Als een bestelling niet voldoet aan de in de factuur genoemde omschrijving, dient Afnemer op eigen kosten in de originele verpakking de bestelling te retourneren naar EcoZoomshop.nl. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van een gebrek, zal EcoZoomshop.nl dit gebrek op haar kosten verhelpen en of het betaalde bedrag terugbetalen. Hierna zal EcoZoomshop.nl een bijdrage betalen aan Afnemer voor de door hem gemaakte verzendkosten, mits Afnemer daartoe schriftelijk bewijs verstrekt van de door hem gemaakte verzendkosten.

10.7 Mochten de gebreken veroorzaakt zijn door Afnemer dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening en is EcoZoomshop.nl niet verplicht om met een oplossing te komen.

10.8 Afnemer mag zich tot 14 dagen na ontvangst beroepen op het retourrecht als bedoeld in lid 5. Bestellingen die later dan 14 dagen na beroep op het retourrecht worden aangeboden bij EcoZoomshop.nl, worden niet geaccepteerd.

10.9 Lid 5 tot en met 8 geldt uitsluitend indien Afnemer een consument is.

Artikel 11 – Opzegging / Beëindiging Overeenkomst
11.1 EcoZoomshop.nl is gerechtigd de overeenkomst met Afnemer onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke mededeling op te zeggen indien:
a) het faillissement van Afnemer is aangevraagd of uitgesproken;
b) Afnemer surseance van betaling is verleend;
c) beslag op het vermogen van Afnemer is gelegd;
d) Afnemer tekortschiet in zijn verplichtingen op basis van een overeenkomst met EcoZoomshop.nl of op basis van deze Algemene voorwaarden.

11.2 In geval van een beëindiging van de overeenkomst op grond van lid 1, is EcoZoomshop.nl niet aansprakelijk voor enige schade die Afnemer en/of derden hierdoor (mochten) lijden. Afnemer vrijwaart EcoZoomshop.nl nadrukkelijk en onvoorwaardelijk voor schade die derden (mochten) lijden.

11.3 In geval van een beëindiging van de overeenkomst op grond van lid 1 onder d, is Afnemer tegenover EcoZoomshop.nl aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die EcoZoomshop.nl lijdt of nog zal lijden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met EcoZoomshop.nl is Nederlands recht van toepassing

12.2 In geval van geschillen is uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen EcoZoomshop.nl zijn statutaire zetel heeft bevoegd.

12.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.